تصفیه فاضلاب - پکیج تصفیه فاضلابhttp://abzistco.comتصفیه فاضلاب, پکیج تصفیه فاضلاب, تصفیه آب, آب شیرین کن, سپتیک تانک, تصفیه فاضلاب صنعتی, تصفیه فاضلاب بهداشتی, چربی گیر, تصفیه خانه بتونیآلودگی آب شرب و اهمیت تصفیه آبhttp://abzistco.com/اخبار-و-مقالات-محیط-زیستی/آلودگی-آب-شرب-و-اهمیت-تصفیه-آب/Thu, 23 Aug 2018 00:00:00 +0200آلودگی آب شرب و اهمیت تصفیه آب و دستگاه تصفیه آب خانگیفاضلابhttp://abzistco.com/اخبار-و-مقالات-محیط-زیستی/فاضلاب/Tue, 20 Nov 2018 00:00:00 +0100تعریف فاضلاب و تاثیر فاضلاب بر زندگی انسان, تاثیر فاضلاب بر حفاظت محیط زیست، آبهای سطحی، دریاها، خلیج ها و منابع آب زیر زمینی و استفاده از فاضلابفناوری نانوhttp://abzistco.com/اخبار-و-مقالات-محیط-زیستی/فناوری-نانو/Fri, 16 Nov 2018 00:00:00 +0100تعریف و کاربرد فناوری نانو سنسورها، نانو فیلترهاآب شیرین کن rohttp://abzistco.com/اخبار-و-مقالات-محیط-زیستی/آب-شیرین-کن-ro/Wed, 26 Sep 2018 00:00:00 +0200تاریخچه و کاربرد آب شیرین کن ro و مزایای سیستم اسمز معکوسکلر زنی آب آشامیدنیhttp://abzistco.com/اخبار-و-مقالات-محیط-زیستی/کلر-زنی-آب-آشامیدنی/Tue, 04 Dec 2018 00:00:00 +0100مطلب درباره گندزدایی آب آشامیدنی توسط کلر زنی آب آشامیدنیمهندسی پدافند چیست؟http://abzistco.com/اخبار-و-مقالات-محیط-زیستی/مهندسی-پدافند-چیست؟/Mon, 10 Dec 2018 00:00:00 +0100مهندسی پدافند و بررسی وضعیت طرحهای آبرسانی و فاضلابچربی گیری چیست؟http://abzistco.com/اخبار-و-مقالات-محیط-زیستی/چربی-گیری-چیست؟/Sat, 01 Dec 2018 00:00:00 +0100شناورسازی در چربی گیری در هوای آزادکلر زنی چیست؟http://abzistco.com/اخبار-و-مقالات-محیط-زیستی/کلر-زنی-چیست؟/Sat, 03 Nov 2018 00:00:00 +0100کلر زنی از طریق تزریق کلر و کاربردهای سیستم کلر زنی در تصفیه فاضلابکیفیت آبhttp://abzistco.com/اخبار-و-مقالات-محیط-زیستی/کیفیت-آب/Fri, 30 Nov 2018 00:00:00 +0100کیفیت آب و فاضلابهای انسانی و کشاورزیاشکال دیگر آلودگی آبhttp://abzistco.com/اخبار-و-مقالات-محیط-زیستی/اشکال-دیگر-آلودگی-آب/Sat, 01 Dec 2018 00:00:00 +0100آلودگی های مواد نفتی و فاضلاب آن و آلودگی رادیواکتیو و آلودگی گرمایی آب و پساب و فاضلابطبقه بندی آلوده کننده های آبhttp://abzistco.com/اخبار-و-مقالات-محیط-زیستی/طبقه-بندی-آلوده-کننده-های-آب/Tue, 27 Nov 2018 00:00:00 +0100زباله های متقاضی اکسیژن و عوامل بیماری زا و مواد غذایی گیاهیمسائل محیط زیستیhttp://abzistco.com/اخبار-و-مقالات-محیط-زیستی/مسائل-محیط-زیستی/Sat, 01 Dec 2018 00:00:00 +0100آلودگی آب و منشا آن و آلودگی کشاورزی صنعتی و شهری و منشا پیدایش آن و میزان تاثیر فعالیت های بشر در آلودگی آبهای جهاناثرات MTBE در آلودگی منابع آب چیست؟http://abzistco.com/اخبار-و-مقالات-محیط-زیستی/اثرات-MTBE-در-آلودگی-منابع-آب-چیست؟/Sun, 07 Oct 2018 00:00:00 +0200متیل ترسیو و تاثیر آن در آلودگی آب و منابع طبیعیتاریخچه تصفیه آبhttp://abzistco.com/اخبار-و-مقالات-محیط-زیستی/تاریخچه-تصفیه-آب/Tue, 27 Nov 2018 00:00:00 +0100تصفیه آب و آلودگی آب شرب و اهمیت تصفیه آبآلودگی دریا هاhttp://abzistco.com/اخبار-و-مقالات-محیط-زیستی/آلودگی-دریا-ها/Sat, 24 Nov 2018 00:00:00 +0100تعریف آلودگی دریا و طبقه بندی آلاینده‌ها و انواع آلاینده های دریامحیط زیست و فاضلاب هاhttp://abzistco.com/اخبار-و-مقالات-محیط-زیستی/محیط-زیست-و-فاضلاب-ها/Wed, 14 Nov 2018 00:00:00 +0100چهار گروه فاضلاب های صنعتی و مهمترین عوامل آلوده کننده آبهاکاربرد جی ای سی در صنعت آب و فاضلاب(GIS)http://abzistco.com/اخبار-و-مقالات-محیط-زیستی/کاربرد-جی-ای-سی-در-صنعت-آب-و-فاضلاب(GIS)/Sat, 10 Nov 2018 00:00:00 +0100کاربرد GIS در صنعت آب و فاضلابآب و طبیعتhttp://abzistco.com/اخبار-و-مقالات-محیط-زیستی/آب-و-طبیعت/Fri, 16 Nov 2018 00:00:00 +0100روشهای تهیه آب و نحوه مصرف آب سالم در طبیعتنیترات چیست وچگونه وارد آب می شود؟http://abzistco.com/اخبار-و-مقالات-محیط-زیستی/نیترات-چیست-وچگونه-وارد-آب-می-شود؟/Fri, 09 Nov 2018 00:00:00 +0100چگونه نیترات وارد آب می شود و خطرات نیترات برای سلامتی انسانگزارشی از برنامه هایی برای سناریو های بحران آب در جهانhttp://abzistco.com/اخبار-و-مقالات-محیط-زیستی/گزارشی-از-برنامه-هایی-برای-سناریو-های-بحران-آب-در-جهان/Tue, 06 Nov 2018 00:00:00 +0100سناریو های بحران آب و دادگاه منابع آبی و حوضه های مشترک آبیهدر رفت آبhttp://abzistco.com/اخبار-و-مقالات-محیط-زیستی/هدر-رفت-آب/Fri, 09 Nov 2018 00:00:00 +0100بحران آب و هدر رفتن آبنکاتی درباره تصفیه فاضلابhttp://abzistco.com/اخبار-و-مقالات-محیط-زیستی/نکاتی-درباره-تصفیه-فاضلاب/Sat, 24 Nov 2018 00:00:00 +0100تفاوت فاضلاب صنعتی با خانگی و اصول کلی تصفیه فاضلاببهینه سازی میکروارگانیسمها در تصفیه بیولوژیکی فاضلاب های صنعتیhttp://abzistco.com/اخبار-و-مقالات-محیط-زیستی/بهینه-سازی-میکروارگانیسمها-در-تصفیه-بیولوژیکی-فاضلاب-های-صنعتی/Tue, 04 Dec 2018 00:00:00 +0100میکروارگانیسمها در تصفیه بیولوژیکی فاضلاب های صنعتیچالش های آینده تصفیه خانه های آب شهریhttp://abzistco.com/اخبار-و-مقالات-محیط-زیستی/چالش-های-آینده-تصفیه-خانه-های-آب-شهری/Sat, 24 Nov 2018 00:00:00 +0100نکات و مخاطرات تصفیه خانه های آب شهری در آیندهپالایش آب و تصفیه فاضلابhttp://abzistco.com/تصفیه-فاضلاب/پالایش-آب-و-تصفیه-فاضلاب/Sun, 12 Aug 2018 00:00:00 +0200پالایش آب و تصفیه فاضلاب و استراتژی های جدید برای حذف گندزداهای شیمیایی همچون کلر و جایگزین کردن پرتو فرابنفش UV از ضرورت های نوین سیستم های تصفیه فاضلاب به شمار میرودهوا دهیhttp://abzistco.com/اخبار-و-مقالات-محیط-زیستی/هوا-دهی/Wed, 31 Oct 2018 00:00:00 +0100تصفیه آب به روش هوادهی و تصفیه فاضلابواحدها و فرایند های مختلف در تصفیه آبhttp://abzistco.com/اخبار-و-مقالات-محیط-زیستی/واحدها-و-فرایند-های-مختلف-در-تصفیه-آب/Mon, 12 Nov 2018 00:00:00 +0100فرآیند های تصفیه فاضلاب مثل آشغالگیر و دانه گیر و ته نشینی اولیه، لجن فعال، حوضچه های هوادهیمضرات و فواید آب سختhttp://abzistco.com/اخبار-و-مقالات-محیط-زیستی/مضرات-و-فواید-آب-سخت/Sun, 12 Aug 2018 00:00:00 +0200تعریف و تشریح مضرات و فواید آب سخت و درجه سختی آبآب شناسیhttp://abzistco.com/اخبار-و-مقالات-محیط-زیستی/آب-شناسی/Sun, 29 Jul 2018 00:00:00 +0200گرایش آب شناسی و کاربرد های آن و کاربردهای هیدرولوژیطراحی و احداث تصفیه خانه بهداشتی _انسانی کارخانه یاقوت تبریزhttp://abzistco.com/پروژه-ها/طراحی-و-احداث-تصفیه-خانه-بهداشتی-_انسانی-کارخانه-یاقوت-تبریز/Wed, 20 Dec 2017 00:00:00 +0100طراحی و احداث تصفیه خانه بهداشتی کارخانه یاقوت تبریز با متد تصفیه فاضلاب به روش لجن فعالتحقیقات پژوهشی آب و فاضلابhttp://abzistco.com/اخبار-و-مقالات-محیط-زیستی/تحقیقات-پژوهشی-آب-و-فاضلاب/Sat, 11 Aug 2018 00:00:00 +0200تحقیقات پژوهشی آب و فاضلابانواع مخزنhttp://abzistco.com/اخبار-و-مقالات-محیط-زیستی/انواع-مخزن/Wed, 15 Aug 2018 00:00:00 +0200انواع مخازن ذخیره از نظر کاربردتولید برق آبیhttp://abzistco.com/اخبار-و-مقالات-محیط-زیستی/تولید-برق-آبی/Sat, 10 Nov 2018 00:00:00 +0100تولید برق آبی با استفاده از نیروگاههای برق آبیاندازه گیری کلرhttp://abzistco.com/اخبار-و-مقالات-محیط-زیستی/اندازه-گیری-کلر/Fri, 16 Nov 2018 00:00:00 +0100توضیح روش اندازه گیری کلر آب و دستورالعمل آزمایشپوشش خط لوله در ساخت تصفیه خانهhttp://abzistco.com/اخبار-و-مقالات-محیط-زیستی/پوشش-خط-لوله-در-ساخت-تصفیه-خانه/Tue, 04 Sep 2018 00:00:00 +0200پوشش خط لوله در ساخت تصفیه خانه و ویژگی هایی که یک پوشش نیازمند استمراحل آزمایشات آب از نظر میکروبیhttp://abzistco.com/اخبار-و-مقالات-محیط-زیستی/مراحل-آزمایشات-آب-از-نظر-میکروبی/Fri, 17 Aug 2018 00:00:00 +0200مراحل آزمایشات آب از نظر میکروبی شامل مرحله احتمالی و مرحله تاییدی استکنترل PH پساب های صنعتیhttp://abzistco.com/اخبار-و-مقالات-محیط-زیستی/کنترل-PH-پساب-های-صنعتی/Sun, 19 Aug 2018 00:00:00 +0200کنترل PH پساب های صنعتی و جمع‌آوری خودکار داده‌هاافزایش تولید برق زیر سایه محیط زیستhttp://abzistco.com/اخبار-و-مقالات-محیط-زیستی/افزایش-تولید-برق-زیر-سایه-محیط-زیست/Mon, 20 Aug 2018 00:00:00 +0200افزایش تولید برق زیر سایه حفظ محیط‌ زیستامانتی به نام محیط زیستhttp://abzistco.com/اخبار-و-مقالات-محیط-زیستی/امانتی-به-نام-محیط-زیست/Thu, 16 Aug 2018 00:00:00 +0200امانتی به نام محیط زیست و اهمیت حفظ آن برای آیندهBOD و آزمایش BODhttp://abzistco.com/اخبار-و-مقالات-محیط-زیستی/BOD-و-آزمایش-BOD/Sat, 01 Sep 2018 00:00:00 +0200آزمایش BOD و روش اندازه گیری BODبیوتکنولوژی در محیط زیستhttp://abzistco.com/اخبار-و-مقالات-محیط-زیستی/بیوتکنولوژی-در-محیط-زیست/Sun, 12 Aug 2018 00:00:00 +0200بیوتکنولوژی در محیط زیستسختی آب و مقایسه آن در آب شرب شهریhttp://abzistco.com/اخبار-و-مقالات-محیط-زیستی/سختی-آب-و-مقایسه-آن-در-آب-شرب-شهری/Sun, 04 Nov 2018 00:00:00 +0100سختی آب و مقایسه آن در آب شرب شهری،آب بسته بندی و تصفیه خانگیتصفیه اولیهhttp://abzistco.com/اخبار-و-مقالات-محیط-زیستی/تصفیه-اولیه/Thu, 01 Nov 2018 00:00:00 +0100تصفیه اولیه فاضلابمحیط زیست خود را حفظ کنیمhttp://abzistco.com/اخبار-و-مقالات-محیط-زیستی/محیط-زیست-خود-را-حفظ-کنیم/Tue, 30 Oct 2018 00:00:00 +0100حفاظت از محیط زیست با مدیریت فاضلابهای شهری و صنعتیتصفیه بیولوژیکی فاضلابhttp://abzistco.com/اخبار-و-مقالات-محیط-زیستی/تصفیه-بیولوژیکی-فاضلاب/Sun, 04 Nov 2018 00:00:00 +0100تصفیه بیولوژیکی فاضلاب به روش غیر هوازی برای حذف آلودگی های مواد آلی در پساب و دفع لجن تولیدی می باشد.پروژه آب و فاضلابhttp://abzistco.com/اخبار-و-مقالات-محیط-زیستی/پروژه-آب-و-فاضلاب/Sun, 12 Aug 2018 00:00:00 +0200محاسبات کانال کشی و برآورد کانالهاجنبه های رادیولوژیکی آبhttp://abzistco.com/اخبار-و-مقالات-محیط-زیستی/جنبه-های-رادیولوژیکی-آب/Wed, 08 Aug 2018 00:00:00 +0200جنبه های رادیولوژیکی آب و منابع و اثرات روبه‌رویی با پرتو بر سلامتکنترل بو و مزه آبhttp://abzistco.com/اخبار-و-مقالات-محیط-زیستی/کنترل-بو-و-مزه-آب/Wed, 15 Aug 2018 00:00:00 +0200کنترل بو و مزه آب و بررسی مشکلات بو و مزه آبآرسنیک در آب آشامیدنیhttp://abzistco.com/اخبار-و-مقالات-محیط-زیستی/آرسنیک-در-آب-آشامیدنی/Sat, 03 Nov 2018 00:00:00 +0100آرسنیک در آب آشامیدنی و تاریخجه ارسنیک و خصوصیات شیمیایی ارسنیکمواد آلاینده موجود در فاضلابhttp://abzistco.com/اخبار-و-مقالات-محیط-زیستی/مواد-آلاینده-موجود-در-فاضلاب/Sat, 22 Sep 2018 00:00:00 +0200مشخصات بعضی از فاضلاب های صنعتی از نظر نوع آلودگیاهمیت کاربرد نانو در صنعت آبhttp://abzistco.com/اخبار-و-مقالات-محیط-زیستی/اهمیت-کاربرد-نانو-در-صنعت-آب/Sun, 04 Nov 2018 00:00:00 +0100اهمیت کاربرد نانو در صنعت آباستفاده از نور خورشید برای تصفیه فاضلابhttp://abzistco.com/اخبار-و-مقالات-محیط-زیستی/استفاده-از-نور-خورشید-برای-تصفیه-فاضلاب/Tue, 04 Dec 2018 00:00:00 +0100استفاده از نور خورشید برای تصفیه فاضلابتعیین دبی آبhttp://abzistco.com/اخبار-و-مقالات-محیط-زیستی/تعیین-دبی-آب/Tue, 01 Nov 2016 00:00:00 +0100تعیین دبی آب و روش های اندازه گیری دبی جریان آبلزوم تصفیه فاضلابhttp://abzistco.com/تصفیه-فاضلاب/لزوم-تصفیه-فاضلاب/Wed, 21 Nov 2018 00:00:00 +0100لزوم تصفیه فاضلاب قبل از دفع و یا استفاده مجدد در مناطق پایین دستی و یا استفاده در کشاورزی و پرورش آبزیان و سخت پوستان و هم چنین حفاظت از آبهای پذیرنده در مقابل کاهش اکسیژن و تخریب بیولوژیک امروزه بیش از گذشته مورد توجه استاستفاده مجدد از آبهای زائد و فاضلاب هاhttp://abzistco.com/اخبار-و-مقالات-محیط-زیستی/استفاده-مجدد-از-آبهای-زائد-و-فاضلاب-ها/Tue, 01 Nov 2016 00:00:00 +0100استفاده مجدد از آب و فاضلاب زائد بر اساس نوع فاضلاب هاملاحظات کلی در انتخاب فرآیند تصفیه فاضلابhttp://abzistco.com/تصفیه-فاضلاب/ملاحظات-کلی-در-انتخاب-فرآیند-تصفیه-فاضلاب/Mon, 03 Dec 2018 00:00:00 +0100در انتخاب فرآیند تصفیه فاضلاب فاکتورهای مختلفی همچون روش های تصفیه طبیعی، نیروی انسانی متخصص، نوع پساب و استفاده از آن، و هزینه ها را باید مد نظر قرار دادپکیج تصفیه فاضلاب بهداشتی انسانیhttp://abzistco.com/تصفیه-فاضلاب/پکیج-تصفیه-فاضلاب-بهداشتی-انسانی/Wed, 31 Oct 2018 00:00:00 +0100پکیج تصفیه فاضلاب بهداشتی انسانی معمولا با فرآیند بیولوژیکی با هوادهی گسترده لجن فعال انجام می شودآلودگی محیط زیستhttp://abzistco.com/اخبار-و-مقالات-محیط-زیستی/آلودگی-محیط-زیست/Tue, 01 Nov 2016 00:00:00 +0100آلودگی محیط زیست و لایه ازنفاضلاب صنعتیhttp://abzistco.com/اخبار-و-مقالات-محیط-زیستی/فاضلاب-صنعتی/Sat, 09 Dec 2017 00:00:00 +0100فاضلاب صنعتی و تعیین آلودگی فاضلابها و ضرورت عدم تخلیه فاضلابهای صنعتی به آبهای جاریفاضلاب و اهمیت بهداشتی آنhttp://abzistco.com/اخبار-و-مقالات-محیط-زیستی/فاضلاب-و-اهمیت-بهداشتی-آن/Tue, 01 Nov 2016 00:00:00 +0100اهمیت بهداشتی فاضلابروش های تصفیه فاضلاب در کشتار گاه هاhttp://abzistco.com/اخبار-و-مقالات-محیط-زیستی/روش-های-تصفیه-فاضلاب-در-کشتار-گاه-ها/Sat, 09 Dec 2017 00:00:00 +0100روش های تصفیه فاضلاب در کشتار گاه ها و مشخصات فاضلاب کشتارگاهها و اثرات فاضلاب دامی بر محیط زیستمضرات کلر زیادی آبhttp://abzistco.com/اخبار-و-مقالات-محیط-زیستی/مضرات-کلر-زیادی-آب/Tue, 01 Nov 2016 00:00:00 +0100مضرات کلر زیادی آب در تصفیه‌ خانه‌های آب شربروش های شناور سازی در تصفیه فاضلاب صنعتیhttp://abzistco.com/اخبار-و-مقالات-محیط-زیستی/روش-های-شناور-سازی-در-تصفیه-فاضلاب-صنعتی/Tue, 09 Jan 2018 00:00:00 +0100روش های شناور سازی در تصفیه فاضلاب صنعتی، شناورسازی ثقلی، جداکننده های API، جداکننده های CPIتصفیه فاضلاب های صنعتیhttp://abzistco.com/تصفیه-فاضلاب/تصفیه-فاضلاب-های-صنعتی/Tue, 27 Nov 2018 00:00:00 +0100تصفیه فاضلاب های صنعتی مثل فاضلاب های روغنی، فاضلاب کارخانه های مواد شیمیایی و فنل ها، فاضلاب های با جریان کم در واحد هایی همچون ،تصفیه فاضلاب پالایشگاه , تصفیه فاضلاب پتروشیمی,تصفیه فاضلاب کشتارگاه، تصفیه فاضلاب صنایع چوب و کاغذ, تصفیه فاضلاب الکل سازی انجام می شود.روش های تصفیه فاضلاب های صنعتیhttp://abzistco.com/تصفیه-فاضلاب/روش-های-تصفیه-فاضلاب-های-صنعتی/Mon, 05 Nov 2018 00:00:00 +0100تصفیه فاضلاب صنعتی به روش بیولوژیک، تصفیه فاضلاب صنعتی به روش شیمیایی، تصفیه فاضلاب صنعتی به روش هوازی ،تصفیه فاضلاب صنعتی به روش بی هوازی روشهای مختلف تصفیه فاضلاب های صنایع غذایی ،فولاد و غیره هستند.استاندارد روش روزمره نمونه گیری آبhttp://abzistco.com/اخبار-و-مقالات-محیط-زیستی/استاندارد-روش-روزمره-نمونه-گیری-آب/Tue, 09 Jan 2018 00:00:00 +0100استاندارد روش روزمره نمونه‏ گیری آب جهت آزمونهای تجزیه شیمیائی , فیزیکی و میکروبیولوژی و کمک به انجام آزمایش آب به شیوه صحیح هدف این مقاله می باشد.برسی روش های مختلف تصفیه فاضلابhttp://abzistco.com/تصفیه-فاضلاب/برسی-روش-های-مختلف-تصفیه-فاضلاب/Wed, 20 Dec 2017 00:00:00 +0100روش­های مختلف تصفیه فاضلاب می تواند شامل برکه تثبیت، لجن فعال همراه با هوادهی، استخر های تثبیت ، استخر های هوازی و استخر های بی هوازی و مختلف باشد ضمن این که از لجن فعال استفاده می شود.فاضلاب صنعتیhttp://abzistco.com/اخبار-و-مقالات-محیط-زیستی/فاضلاب-صنعتی/Sat, 09 Dec 2017 00:00:00 +0100فاضلاب های صنعتی و عوامل آلوده کننده آبها و محیطچربیگیرhttp://abzistco.com/اخبار-و-مقالات-محیط-زیستی/چربیگیر/Tue, 09 Jan 2018 00:00:00 +0100چربی گیر از جنس بتنی،پلی اتیلن،فایبرگلاس ساخته می شود و معمولا در فاضلاب های تولیدی آشپزخانه ها، رستوران ها، کارواش ها، قالیشویی ها و صنایع غذایی استفاده می شودپکیج تصفیه فاضلاب بهداشتیhttp://abzistco.com/تصفیه-فاضلاب/پکیج-تصفیه-فاضلاب-بهداشتی/Wed, 21 Nov 2018 00:00:00 +0100پکیج فلزی، پلی اتیلنی تصفیه فاضلاب بهداشتی انسانی به دلیل داشتن داشتن تمامی واحدها و تجهیزات مورد نیاز تصفیه به صورت پرتابل حتی پس از نصب و راه اندازی پکیج گفته می شود که بر اساس فرایند لجن فعال و سیستم هوادهی ممتد طراحی شده است.سپتیک تانک پلی اتیلنhttp://abzistco.com/سپتیک-تانک/سپتیک-تانک-پلی-اتیلن/Wed, 20 Dec 2017 00:00:00 +0100سپتیک تانک پلی اتیلن مخزنی است برای ته نشین شدن ذرات در فرآیند تصفیه فاضلاب . دفع پساب سپتیک تانک که به دورش دفع در زمین و دفع در فاضلاب شهری انجام می شودپکیج تصفیه فاضلاب 3http://abzistco.com/تصفیه-فاضلاب/پکیج-تصفیه-فاضلاب-3/Mon, 29 Oct 2018 00:00:00 +0100پکیج تصفیه فاضلاب در سیستم های تصفیه پسآب برای واحدهای مختلف صنعتی،تجاری،مسکونی پیشنهاد می شود و شامل تجهیزات کامل و همراه با سپتیک تانک پیشرفته،و با تصفیه فاضلاب به روش MBR تصفیه فاضلاب با روش اکسیداسیون شیمیایی می باشد.فرایند لجن فعالhttp://abzistco.com/اخبار-و-مقالات-محیط-زیستی/فرایند-لجن-فعال/Sat, 09 Dec 2017 00:00:00 +0100فرآیند لجن فعال شامل مخزن هوادهی، مخزن ته نشینی، سیستم برگشت لجنCOD چیست؟http://abzistco.com/اخبار-و-مقالات-محیط-زیستی/COD-چیست؟/Tue, 01 Nov 2016 00:00:00 +0100(COD (Chemical Oxygen Demand یا اکسیژن خواهی شیمیاییتصفیه آب و فاضلاب های صنعتیhttp://abzistco.com/اخبار-و-مقالات-محیط-زیستی/تصفیه-آب-و-فاضلاب-های-صنعتی/Sat, 09 Dec 2017 00:00:00 +0100کاربرد ازن در تصفیه آب و فاضلاب های شهری و صنعتی و تصفیه آب و فاضلاب های صنعتیپمپ و پمپاژhttp://abzistco.com/اخبار-و-مقالات-محیط-زیستی/پمپ-و-پمپاژ/Tue, 01 Nov 2016 00:00:00 +0100تقسیم بندی پمپ ها بر اساس نحوه ورود و خروج سیالآبhttp://abzistco.com/اخبار-و-مقالات-محیط-زیستی/آب/Tue, 09 Jan 2018 00:00:00 +0100اهمیت تصفیه آب و برخی اثرات زیان بخش ناخالصی های آب در صنعتمبانی اسمز معکوسhttp://abzistco.com/اخبار-و-مقالات-محیط-زیستی/مبانی-اسمز-معکوس/Wed, 02 Nov 2016 00:00:00 +0100مبانی اسمز معکوس (Reverse Osmosis) در شیرین سازی آب دریا، جداسازی مواد آلی و سمیکودکان ؛ محافظان آینده محیط زیستhttp://abzistco.com/اخبار-و-مقالات-محیط-زیستی/کودکان-؛-محافظان-آینده-محیط-زیست/Sat, 09 Dec 2017 00:00:00 +0100کودکان محافظان آینده محیط زیستتصفیه خانه های هوازیhttp://abzistco.com/اخبار-و-مقالات-محیط-زیستی/تصفیه-خانه-های-هوازی/Thu, 26 Jul 2018 00:00:00 +0200تصفیه خانه های هوازیچالش های تخصصی بهداشت محیطhttp://abzistco.com/اخبار-و-مقالات-محیط-زیستی/چالش-های-تخصصی-بهداشت-محیط/Sat, 09 Dec 2017 00:00:00 +0100چالش های تخصصی بهداشت محیطآلودگی هواhttp://abzistco.com/اخبار-و-مقالات-محیط-زیستی/آلودگی-هوا/Tue, 09 Jan 2018 00:00:00 +0100اثرات آلودگی هوا بر انسانتصفیه و ضد عفونی آب و فاضلابhttp://abzistco.com/اخبار-و-مقالات-محیط-زیستی/تصفیه-و-ضد-عفونی-آب-و-فاضلاب/Tue, 09 Jan 2018 00:00:00 +0100تصفیه و ضد عفونی آب و فاضلاب و انواع روش گندزدایی با کلر و گندزدایی با ازن و گندزدایی به روش پرتودهیتصفیه آب صنعتیhttp://abzistco.com/اخبار-و-مقالات-محیط-زیستی/تصفیه-آب-صنعتی/Sat, 21 Jul 2018 00:00:00 +0200تصفیه آب شرب و صنعتی و صاف شدن طبیعیانسان و محیط زیستhttp://abzistco.com/اخبار-و-مقالات-محیط-زیستی/انسان-و-محیط-زیست/Tue, 09 Jan 2018 00:00:00 +0100انسان و محیط زیست از دیدگاه اسلام، حفظ طبیعت و حفظ جنگل، حفظ منابع آب ، حفظ خاکاستاندارد های زیست محیطیhttp://abzistco.com/اخبار-و-مقالات-محیط-زیستی/استاندارد-های-زیست-محیطی/Sat, 09 Dec 2017 00:00:00 +0100استاندارد های زیست محیطی مثل استاندارد ایزو ۱۴۰۰۰ و استانداردهای تعیین معیار مصرف انرژیپکیج تصفیه فاضلاب 1http://abzistco.com/تصفیه-فاضلاب/پکیج-تصفیه-فاضلاب-1/Tue, 06 Nov 2018 00:00:00 +0100پکیج تصفیه فاضلاب با روش MBR ترکیبی از تصفیه بیولوژیکی رشد معلق لجن قعال و تجهیزات فیلتراسیون غشایی است که مزایایی همچون جلوگیری از فرار لجن و باکتریها، افزودن لجن فعال در حوض هوادهی و حذف واحد ته نشینی لجن و فیلتر شنی در تصفیه خانه فاضلاب را داردپکیج تصفیه فاضلاب 2http://abzistco.com/تصفیه-فاضلاب/پکیج-تصفیه-فاضلاب-2/Wed, 21 Nov 2018 00:00:00 +0100پکیج تصفیه فاضلاب این شرکت به صورت فلزی و کامپوزیتی طراحی شده و مطابق با استانداردهای حفاظت محیط زیست میتوان پساب آن را برای مصارف کشاورزی یا فضای سبز و تخلیه به آبهای سطحی و آب مصرفی فلش تانکها استفاده نمود. این پکیج ها بی بو قابل جابجایی و تغییر و سرعت بالای راه اندازی می باشدمقاله در مورد تصفیه فاضلابhttp://abzistco.com/تصفیه-فاضلاب/مقاله-در-مورد-تصفیه-فاضلاب/Sun, 11 Nov 2018 00:00:00 +0100مجموع فاضلابی که به تصفیه فاضلاب شهری می رسد شامل فاضلاب خانگی، نشت آب و پساب صنعتی است. این موضوع لزوم تصفیه فاضلاب و آزمایشات زیستی و مطالعات بهداشتی تصفیه فاضلاب را روشن می کند. آشغال گیر حوضچه تصفیه فاضلاب,حوض دانه گیری از واحدهای تصفیه فاضلاب هستند.ماده ای شگفت انگیزhttp://abzistco.com/اخبار-و-مقالات-محیط-زیستی/ماده-ای-شگفت-انگیز/Tue, 01 Nov 2016 00:00:00 +0100ماده ای شگفت انگیز به نام آب و بررسی خواص فیزیکی و شیمیایی آب و آب سختتصفیه خانهhttp://abzistco.com/اخبار-و-مقالات-محیط-زیستی/تصفیه-خانه/Tue, 09 Jan 2018 00:00:00 +0100اطلاعات کلی در مورد تصفیه خانه و بخش های مختلف تصفیه اولیهاستفاده از گیاهان برای تصفیه فاضلابhttp://abzistco.com/تصفیه-فاضلاب/استفاده-از-گیاهان-برای-تصفیه-فاضلاب/Wed, 21 Nov 2018 00:00:00 +0100فاضلاب انسان امروزی محلول رقیقی که 99.9 درصد آن آب و فقط 0.1درصد آن را مواد جامد تشکیل می دهد.منابع آب شیرین به شدت توسط فاضلاب تهدید می شود. استفاده از کاشت گیاهان در حوضچه های تصفیه فاضلاب برای جذب فلزات سنگین فاضلاب صنعتی بسیار مفید استآشنایی با سپتیک تانکhttp://abzistco.com/سپتیک-تانک/آشنایی-با-سپتیک-تانک/Sat, 03 Nov 2018 00:00:00 +0100سپتیک تانک گاه برای تصفیه موقت به کار میرود به صورتی که لجن در کف آن ته نشین شده و ذرات روغن و گاز به سطح می آِید.تجزیه بی هوازی، پساب کمتر از خصوصیات این وسیله ی تصفیه فاضلاب به شمار می رود.پکیج تصفیه فاضلاب بهداشتیhttp://abzistco.com/اخبار-و-مقالات-محیط-زیستی/پکیج-تصفیه-فاضلاب-بهداشتی/Sat, 09 Dec 2017 00:00:00 +0100پکیج تصفیه فاضلاب بهداشتی انسانی و مهمترین مزایای این پکیج هاتصفیه خانه فاضلابhttp://abzistco.com/اخبار-و-مقالات-محیط-زیستی/تصفیه-خانه-فاضلاب/Sat, 09 Dec 2017 00:00:00 +0100اطلاعات کلی و مختصری در مورد انواع فرآیندهایی که در تصفیه فاضلاب انجام می شود و شرح تصفیه خانه فاضلابلزوم آزمایشات فاضلابhttp://abzistco.com/اخبار-و-مقالات-محیط-زیستی/لزوم-آزمایشات-فاضلاب/Tue, 09 Jan 2018 00:00:00 +0100آزمایش های تحلیلی-فیزیکی-شیمیایی-مطالعات بهداشتی-زیستیفرآیند های تصفیه فاضلابhttp://abzistco.com/تصفیه-فاضلاب/فرآیند-های-تصفیه-فاضلاب/Sun, 11 Nov 2018 00:00:00 +0100روش فیزیکی و روش شیمیایی و روش بیولوژیکی در فرآیند های تصفیه فاضلابشامل مراحل لجن فعال با هوادهی گسترده،آشغالگیری،ته نشینی و فیلتراسیون، و انعقاد و لخته سازی، اکسیداسیون و ترسیب شیمیایی و خنثی سازی و تنظیم ph آب می باشدپکیج تصفیه فاضلاب 4http://abzistco.com/تصفیه-فاضلاب/پکیج-تصفیه-فاضلاب-4/Sun, 04 Nov 2018 00:00:00 +0100پکیج های تصفیه فاضلاب در هتل ها و ترمینال ها، بیمارستان ها و صنایع و کارخانه ها کاربرد دارد. از ویژگیهای آن کارکرد اتوماتیک،امکان ارتقا،قیمت مناسب تصفیه فاضلاب، نصب و راه اندازی سریع و بهره برداری ساده می باشددرباره تصفیه آب و فاضلابhttp://abzistco.com/اخبار-و-مقالات-محیط-زیستی/درباره-تصفیه-آب-و-فاضلاب/Sat, 09 Dec 2017 00:00:00 +0100هدف از تصفیه آب و مراحل و فرآیند های آنپکیج های فلزی برای فاضلاب‌های با بار آلودگی بسیار شدیدhttp://abzistco.com/اخبار-و-مقالات-محیط-زیستی/پکیج-های-فلزی-برای-فاضلاب‌های-با-بار-آلودگی-بسیار-شدید/Sat, 09 Dec 2017 00:00:00 +0100پکیج های فلزی برای فاضلاب‌هایی با بار آلودگی بسیار شدیدسپتیک تانکhttp://abzistco.com/سپتیک-تانک/Sat, 09 Dec 2017 00:00:00 +0100تصفیه فاضلاب و برگشت آب به سیستم آبرسانیتصفیه فاضلابhttp://abzistco.com/تصفیه-فاضلاب/Sat, 09 Dec 2017 00:00:00 +0100تصفیه فاضلاب و برگشت آب به سیستم آبرسانیمطالبhttp://abzistco.com/مطالب/Sat, 09 Dec 2017 00:00:00 +0100مطالب متفرقه پیرامون شرکت تصفیه فاضلاب ایمن آبزیستاخبار و مقالات محیط زیستیhttp://abzistco.com/اخبار-و-مقالات-محیط-زیستی/Sat, 09 Dec 2017 00:00:00 +0100اخبار و مقالات مرتبط با صنابع تصفیه فاضلاب و تصفیه آبپروژه هاhttp://abzistco.com/پروژه-ها/Sat, 09 Dec 2017 00:00:00 +0100پروژه های انجام شده توسط شرکت ایمن آب زیست در زمینه طراحی و احداث تصفیه فاضلاب