شرکت مهندسی ایمن آب زیست
طراح و مجری سیستم های تصفیه آب و تصفیه فاضلاب
02632719530

روش کار:

ابتدا مساحت هر ناحیه برای هر کانال و یا به عبارتی سطح بارگیر هر کانال مشخص شده(در این پروژه مساحتها با اتوکد حساب شده و در جدول سطح بارگیر هر کانال آورده شده است) و توسط فرمولهای زیر ابتدا دبی و سپس ابعاد کانال مشخص می شود. در روی نقشه هم مسیر کانال ها نشان داده شده است.نوع کانال مورد نظر برای طراحی، کانال مستطیلی عمیق در نظر گرفته شده و مشخصات کانال و  فری برد و ضریب جریان سطحی، زبری و تندی بارش و شیب کانال در زیر آمده است:

C = 0.85

I = 35

n = 0.015                  A = 2L2

S = 0.004                  P = 5L

Fr = 0.2 L                  R =0.4L

برای متره و برآورد کانالها هم از فهرست بهای رشته آبیاری و زهکشی  استفاده شده که با فرض اینکه زمین مورد نظر از جنس نرم و با ماشین خاکبرداری شود به این شرح است:

030601       کانال کنی به عرض تا 1.2(زمینهای نرم)                    

031301       بارگیری و حمل خاک                                                     

060106     تهیه وسایل و قالب بندی جداول به هر ارتفاع          

090201     تهیه مصالح و اجرای بتن(و پوشش کانال،تا عرض کف 60 سانت)            

090301      اضافه بها در صورتی که ضخامت ازcm 15کمتر باشد         "             

100301    تهیه و نصب جدولهای پیش ساخته بتنی                        

مشخصات کانالها

ملاحظات

ابعاد پیشنهادی

ابعاد برآورد شده

سرعت

v (m/s)

دبی

Q (m3/s)

شیب

m

طول کانال

m

حداقل ارتفاع کانال

m

حداکثر ارتفاع کانال

m

مساحت

A(Km2)

(سطح بارگیر کانال)

شماره کانال

عمق

2L cm

عرض

L

cm

عمق

2L cm

عرض

L

cm

 

-

-

2486

12.43

0.6

0.0176

0.004

99

-

-

6-10×2133.6454

1

 

-

-

26.8

13.4

0.6

0.0215

0.004

234

-

-

6-10×2602.3273

2

 

-

-

17

8.5

0.45

0.0065

0.004

30

-

-

6-10×780.4132

3

 

45

20

29.74

14.87

0.35

0.0284

0.004

150

-

-

6-10×3430.27

4

 

45

20

28.9

14.45

0.33

0.0263

0.004

150

-

-

6-10× 3185.284

5

 

45

20

37.66

18.83

0.67

0.0533

0.004

158

-

-

6-10×6450.0271

6

 

45

20

38.54

19.27

0.71

0.0567

0.004

164

-

-

6-10× 6849.7641

7

 

45

20

35.78

17.89

0.58

0.0465

0.004

171

-

-

6-10× 5620.4819

8

 

-

-

24.64

12.32

0.57

0.0172

0.004

130

-

-

6-10×2074.8596

9

 

80

35

67.32

33.66

1.11

0.251

0.004

240

-

-

6-10× 30377.591

10

 

-

-

26.6

13.3

0.59

0.021

0.004

240

-

-

6-10× 2516.3011

11

 

-

-

17.4

8.7

0.45

0.0068

0.004

61

-

-

6-10× 816.8724

12

 

65

30

48.9

24.45

0.594

0.107

0.004

160

-

-

6-10× 12968.8754

13

 

-

-

21

10.5

0.51

0.0112

0.004

57

-

-

6-10× 1352.5074

14

 

-

-

28.26

14.13

0.62

0.0248

0.004

79

-

-

6-10× 3000.3764

15

 

-

-

19.8

9.9

0.49

0.0096

0.004

47

-

-

6-10×1163.4471

16

 

-

-

27.92

13.96

0.62

0.024

0.004

76

-

-

6-10× 2856.4933

17

 

65

30

51.4

25.7

0.68

0.122

0.004

111.5

-

-

6-10×14789.2828

18

 

-

-

21.8

10.9

0.52

0.0123

0.004

108

-

-

6-10×1492.3465

19

 

-

-

21.6

10.8

0.51

0.012

0.004

53

-

-

6-10×1435.163

20

 

45

20

30.8

15.4

0.39

0.031

0.004

92

-

-

6-10×3748.4731

21

 

(تصفیه فاضلاب بهترین روش در بازگشت منابع اب به کشاورزی و فضای سبز)

نتایج متره و برآورد کانالها

در ذیل یک نمونه را متره کرده و بقیه کانالها به برآورد آن اکتفا کرده ایم.

کانال 20*45

ریال  1762.2  =( 5270 2740) *  m3 0.22 = 0.4* 0.55 * 1 = خاکبرداری

ریال  49320  = 27400 *   m2  1.8   = 4*  0.45* 1  = قالب بندی

ریال  37446.2= (9920 330500) *m3  0.11 =  0.45 *1*0.2   0.2*0.1* 1 = بتن (کف، مگر، داخل قالب)

  هزینه یک متر * طول کانال مربوطه                                                     78347634= 885  * 88528.4= جمع

کانال 30*65

3003.75 =( 5270 2740) *  m3 0.375 = خاکبرداری

71240 =27400  *   m2  2.6  = قالب بندی

     54467.2 = (9920 330500) *m3  0.16   = بتن (کف، مگر، داخل قالب)

34945022.93 = 271.5* 128710.95= جمع

مطالب دیگر اخبار و مقالات محیط زیستی
آلودگی آب شرب و اهمیت تصفیه آبفاضلابفناوری نانوآب شیرین کن roکلر زنی آب آشامیدنی

دفتر کرج: چهارراه طالقانی- طالقانی جنوبی جنب سینما سپنتا پلاک 5 طبقه دوم .

تلفن: 32719530 (026)       همراه: 09124637566       کدپستی: 3133946114       فکس: 32776169(026)