شرکت مهندسی ایمن آب زیست
طراح و مجری سیستم های تصفیه آب و تصفیه فاضلاب
02632719530

ﻫﻮادﻫﻲ روﺷﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ آن آب در مجاورت ﺑﻪ ﻫﻮای ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر ﺟﻮ و ﻳﺎ ﻛﻤﺘﺮ و ﻳﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﺟﻮ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮرﻫﺎی زﻳﺮ ﻗﺮار ﻣﻲﮔﻴﺮد و ﻛﻴﻔﻴﺖ آن از ﻟﺤﺎظ ﺣﺬف ﺑﻮ، ﻃﻌﻢ و ﺧﻮرﻧﺪﮔﻲ اﺻﻼح ﻣﻲﺷﻮد.

کمی‪ H 2Sو ﺳﺎﻳﺮ ﮔﺎزﻫﺎ و ﻣﻮاد ﻓﺮار و ﻗﺎﺑﻞ اﺳﻴﺪاﺳﻴﻮن ﻛﻪ اﻳﺠﺎد ﻃﻌﻢ و ﺑﻮ و رﻧﮓ و ﻳﺎ ﺧﻮرﻧﺪﮔﻲ ﻧﺎﻣﻄﺒﻮع در آب ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ و ﺑﻪ اسانی ﺑﺎ ﻫﻮادﻫﻲ از آب ﺟﺪا ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ.ﻛﺎﻫﺶ ﮔﺎزﻫﺎﻳﻲ مانند: دی اﻛﺴﻴﺪﻛﺮﺑﻦ و ﺳﻮﻟﻔﻴﺪ ﻫﻴﺪروژن ﻛﻪ ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﻳﺶ ﺧﺎﺻﻴﺖ ﺧﻮرﻧﺪﮔﻲ آب ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ. ﺑﺎﻳﺪ اقرار کرد ﮔﺮﭼﻪ اﻛﺴﻴﮋن ﻧﻴﺰ دلبل اﻓﺰاﻳﺶ ﺧﺎﺻﻴﺖ ﺧﻮرﻧﺪﮔﻲ آب ﻣﻲﺷﻮد، وﻟﻴﻜﻦ ﺑﺎ ﻫﻮادﻫﻲ ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ ﻏﻠﻈﺖ آن در آب ﻛﺎﻫﺶ ﭘﻴﺪا ﻧﻤﻲﻛﻨﺪ و در ﻣﻮاردی نیز اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲﻳﺎﺑﺪ.

هوا دهی هوا دهی

ﻛﺎﻫﺶ ﮔﺎزﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ در اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﺼﺮف ﻣﻮاد ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ جهت ﺗﺼﻔﻴﻪ ﻳﺎ ﺗﻌﺪﻳﻞ اﻣﻼح آب دﺧﺎﻟﺖ ﻣﻲﻧﻤﺎﻳﻨﺪ؛
مثل دی اﻛﺴﻴﺪ ﻛﺮﺑﻦ در ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺳﺨﺘﻲ آب ﺑﺎ آﻫﻚ و ﺳﻮﻟﻔﻴﺪ ﻫﻴﺪروژن در ﻛﻠﺮﻳﻨﻪ ﻛﺮدن آب.
در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻗﺪر ﻛﺎﻓﻲ اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎ ﻫﻮادﻫﻲ ﻣﻴﺰان آن اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲﻳﺎﺑﺪ و در ﻧﺘﻴﺠﻪ:
اﻟﻒ- ﻃﻌﻢ و ﺑﻮی آن اﺻﻼح ﻣﻲﺷﻮد.
ب- اﻛﺴﻴﮋن از ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺑﻲﻫﻮازی ﻣﻴﻜﺮو ارﮔﺎﻧﻴﺴﻤﻬﺎ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮی ﻣﻲﻛﻨﺪ و ﺑﺎﻟﻨﺘﻴﺠﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﮔﺎزﻫﺎﻳﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ: اﻛﺴﻴﺪ دو ﻛﺮﺑﻦ و ﻳﺎ ﺳﻮﻟﻔﻴﺪﻫﻴﺪروژن و آﻣﻮﻧﻴﺎک ﻛﺎﻫﺶ ﭘﻴﺪا ﻣﻲﻛﻨﺪ، pHآب ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻣﻲﺷﻮد و از ﺧﻮردﮔﻲ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮی
ﻣﻲﮔﺮدد.
ج- آﻫﻦ و ﻣﻨﮕﻨﺰ و آﻣﻮﻧﻴﺎک و ﺑعضی از ﻣﻮاد آﻟﻲ آب اﻛﺴﻴﺪه ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ.

از اﻫﺪاف ﻓﻮق اﻟﺬﻛﺮ ﻛﻪ ﺑﺮای ﻫﻮادﻫﻲ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ، ﻛﺎﻫﺶ ﮔﺎز ﻛﺮﺑﻨﻴﻚ، آﻫﻦ و ﻣﻨﮕﻨﺰ از اصلی ترین و ﻣﺘﺪاوﻟﺘﺮﻳﻦ آﻧﻬﺎﺳﺖ. از ﺟﻤﻠﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ در ﻫﻮادﻫﻲ ﻏﻴﺮ از آﻧﭽﻪ ﻛﻪ ﻗﺒﻼًَ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ، ﻣﻲﺗﻮان ﺑﻪ زمان ﻫﻮادﻫﻲ و ﺗﻨﺎﺳﺐ ) ( اﺷﺎره ﻛﺮد ) Aﺳﻄﺢ ﺗﻤﺎس و Vﺣﺠﻢ آب ﺣﺎﻣﻞ ﮔﺎز( ﻛﻪ ﺑﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ در زﻣﺎن ﻫﻮادﻫﻲ ﻣﻮﻗﻌﻲ ﻛﻪ آب ﺑﻪ ﻗﻄﺮهﻫﺎی رﻳﺰ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻣﻲﺷﻮد. ﻫﺮ ﭼﻪ ﻗﻄﺮه ﻛﻮﭼﻜﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ، ﺳﻄﺢ ﺗﻤﺎس ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻲﺷﻮد و ﺳﻮدﻣﻨﺪی ﻫﻮادﻫﻲ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲﻳﺎﺑﺪ.

روﺷﻬﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻫﻮادهی

در ﺗﻤﺎم روﺷ ﻬﺎی ﻫﻮادﻫﻲ آب آﺷﺎﻣﻴﺪﻧﻲ، ﻛﻪ در زیر ﺗﻮﺿﻴﺢ داده ﻣﻲﺷﻮد ﺑﻴﺸﺘﺮ 2 ﻋﺎﻣﻞ زمان ﻫﻮادﻫﻲ و ﺗﻨﺎﺳﺐ

ﻫﻮادﻫﻲ ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺑﻪ دو روش ﺑﻪ ﺣﺮﻛﺖ در آوردن آب و ﺗﺰرﻳﻖ ﻫﻮا ﺑﻪ داﺧﻞ آب اﻧﺠﺎم ﻣﻲﭘﺬﻳﺮد و ﺑﺮاﺳﺎس ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺎﻳﺪ روش آن اﻧﺘﺨﺎب ﮔﺮدد.

اﻟﻒ- ﻫﻮادﻫﻲ ﺑﺎ ﺑﻪ ﺣﺮﻛﺖ درآوردن آب
‫‫ﻫﻮادﻫﻲ آﺑﺸﺎری ﭘﻠﻪای (تصفیه فاضلاب بهترین روش در بازگشت اب به چرخه اولیه و ابیاری و حفظ محیط زیست)

در اﻳﻦ روش ﻫﻮادﻫﻲ از ﭘﻠﻪﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ از ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺑﻨﺎﻳﻲ ﻣﺨﺼﻮﺻﺎً ﺑﺘﻦ ﺑﺎ ارﺗﻔﺎع 3-1 ﻣﺘﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲﺷﻮد. روی ﭘﻠﻪﻫﺎ ﺑﻨﺪﻫﺎﻳﻲ وﺟﻮد دارﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺟﺮﻳﺎن ﻳﺎﻓﺘﻦ آب روی ﭘﻠﻪﻫﺎ در ﺳﻄﺢ وﺳﻴﻌﻲ ﺑﺎ ﻫﻮا ﺗﻤﺎس ﻣﻲﻳﺎﺑﻨﺪ و ﻣﺮﺗﺒﺎً ﻻﻳﻪ ﺳﻄﺤﻲ آب ﺷﻜﺴﺘﻪ ﺷﺪه و ﺗﻤﺎس ﺑﺎ ﻫﻮا ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻲﺷﻮد ﺷﻜﻞ )4-1(. ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺳﺮرﻳﺰﻫﺎ را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻛﺎﻧﺎل ﺳﻮراﺧﺪاری ﺳﺎﺧﺖ ﻛﻪ آب از اﻳﻦ ﺳﻮراﺧﻬﺎ رﻳﺰش ﻛﻨﺪ. در اﻳﻦ ﺷﺮاﻳﻂ ﺳﻮدﻣﻨﺪی ﺑﺮای ﻛﺎﻫﺶ 2 COاز 02 ﺗﺎ 06 درﺻﺪ اﺳﺖ.

ﻫﻮادﻫﻲ ﭘﺎﺷﺸﻲ

در اﻳﻦ روش ﻛﻪ از ﺗﻌﺪادی ﻟﻮﻟﻪ ﺳﻮراﺧ ﺪار ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ، آب ﺑﺎ ﻓﺸﺎر وارد ﻟﻮﻟﻪ ﻣﻲﺷﻮد و از راه ﻧﺎزل ﻬﺎ ﺑﻪ ﻫﻮا ﭘﺮﺗﺎب و ﭘﺨﺶ ﻣﻲﮔﺮدد. اﻳﻦ روش ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﺳﻄﺢ و ﺣﺠﻢ زﻳﺎد دارد و ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ از ﻟﺤﺎظ اﻗﺘﺼﺎدی ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻴﻪ ﻧﺒﺎﺷﺪ.

ﻫﻮادﻫﻲ ﺑﺸﻘﺎﺑﻲ (ﺳﻴﻨی)
در اﻳﻦ روش ﻫﻮادﻫﻲ از ﺗﻌﺪادی ﺳﻴﻨﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲﮔﺮدد ﻛﻪ در ﻛﻒ آﻧﻬﺎ روزﻧﻪﻫﺎﻳﻲ وﺟﻮد دارد و درون آﻧﻬﺎ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ از ﻛﻚ، ﺳﺮاﻣﻴﻚ و ﻳﺎ ﭘﻼﺳﺘﻴﻚ ﭘﺮ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﻫﻨﮕﺎم ﻋﺒﻮر آب از آﻧﻬﺎ ﺗﻤﺎس ﺑﻴﺸﺘﺮی ﺑﺎ ﻫﻮا ﭘﻴﺪا ﻧﻤﺎﻳﺪ.
ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻌﺪاد ﺳﻴﻨﻲﻫﺎ ﻣﻲﺗﻮان زﻣﺎن ﺗﻤﺎس را اﻓﺰاﻳﺶ داد. ﺳﻄﺢ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺳﻴﻨﻲﻫﺎ 7/0 ﺗﺎ 2 ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﺑﺮای ﻫﺮ 1000 ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ آب در روز اﺳﺖ.

‫‫ﻫﻮادﻫﻲ ﺳﻄﺤﻲ

روش دﻳﮕﺮ ﻫﻮادﻫﻲ ﻛﻪ اﻳﻦ روزﻫﺎ ﻣﻌﻤﻮﻻً در ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻮارد،مورد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﻲﮔﻴﺮد و از ﺟﻬﺎﺗﻲ ﻣﻨﺎﺳﺒ ﺘﺮ ﻫﻢ اﺳﺖ، اﺳﺘﻔﺎده از ﻫﻮادﻫﻲﻫﺎی ﺳﻄﺤﻲ ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺸﺨﺼﺎت آﻧﻬﺎ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﻫﻮادﻫ ﻬﺎی ﺳﻄﺤﻲ ﺗﺼﻔﻴﻪ ﻓﺎﺿﻼب می باشد و ﺑﺮ روی ﻣﺨﺎزﻧﻲ ﻛﻪ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ زﻣﺎن ﻣﺎﻧﺪ ﻫﻮادﻫﻲ ﻃﺮاﺣﻲ ﻣﻲﮔﺮدﻧﺪ، ﻧﺼﺐ ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ.

ﻫﻮادﻫﻲ ﺑﺎ ﺗﺰرﻳﻖ ﻫﻮا

در اﻳﻦ روش ﻫﻮادﻫﻲ از ﻳﻚ ﻣﺨﺰن ﺑﺘﻮﻧﻲ ﻛﻪ در ﻧﺰدﻳﻜﻲ ﻛﻒ آن ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی ﺳﻮراخ ﺪار و ﻳﺎ ﺻﻔﺤﺎت ﺳﻮراﺧ ﺪار اﺳﺖ، اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲﺷﻮد. )ﻫﻮا ﭘﺲ از ﻋﺒﻮر از ﺳﻮراﺧﻬﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺣﺒﺎﺑﻬﺎی رﻳﺰ ﺑﻪ ﻃﺮف ﺳﻄﺢ آب ﺣﺮﻛﺖ ﻣﻲﻧﻤﺎﻳﻨﺪ. ﭼﻮن در اﻳﻦ روش ﺳﺮﻋﺖ ﺻﻌﻮد ﺣﺒﺎﺑﻬﺎی ﻫﻮا ﻛﻤﺘﺮ از ﺳﺮﻋﺖ ﺳﻘﻮط ﻗﻄﺮهﻫﺎی آب در ﻫﻮادﻫﻲ آﺑﺸﺎری اﺳﺖ، پس ﺳﻮدﻣﻨﺪی آن ﺑﻴﺸﺘﺮ اﺳﺖ. ﺣﺒﺎب ﻬﺎی ﻫﻮا در ﺣﻴﻦ ﺑﺎﻻ آﻣﺪن ﺑﺎﻋﺚ ﺑﻪ ﻫﻢ زدن آب ﻣﻲﺷﻮد و ﻣﺘﺮﺗﺐ ﺳﻄﺢ ﺗﻤﺎس آب و ﻫﻮا را ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻛﺮده و ﺗﺒﺎدل اﻧﺠﺎم ﻣﻲﮔﻴﺮد.
زﻣﺎن ﻣﺎﻧﺪ در اﻳﻦ واﺣﺪ ﺣﺪود 51 دﻗﻴﻘﻪ و ﻋﻤﻖ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ 3 ﺗﺎ 4 ﻣﺘﺮ ﺗﻮﺻﻴﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ، ﻋﻤﻖ ﻛﻤﺘﺮ ﺑﺎﻋﺚ ﻛﺎﻫﺶ ﺳﻮدﻣﻨﺪی ﺗﺒﺎدل ﮔﺎز ﻣﻲﮔﺮدد.

هواده های سطحی دورتند منداب (ایرمند)
ایرمند یک هواده شناور قائم است که برای انواع سیستم های هوادهی کاربرد دارد. این نوع هواده قدرت پمپاژ بالایی داشته و با ایجاد اختلاط شدید هوا و آب از راندمان انتقال اکسیژن بالایی برخوردار است.
از جمله ویژگیهای هواده های ایرمند می توان به سادگی در نصب و اجرا ، سهولت در نگهداری، پایین بودن هزینه نصب کامل، نصب سریع و آسان، بالاترین بازدهی انتقال اکسیژن، ایده آل جهت تصفیه فاضلاب، سهولت در تنظیم موقعیت قرارگیری، عدم قرارگیری قطعات الکترومکانیکی هواده در داخل فاضلاب، سهولت در مقید کردن هواده، عملکرد مطلوب حتی در صورت متغیر بودن سطح آب و عدم احتمال بروز نشتی روی سطح شناور از طریق درز پیچ ها و یا عوامل دیگر٬اشاره کرد.
هواده های ایرمند در قسمتهای مختلف تصفیه خانه ها از قبیل، لاگونهای هوادهی، تانکهای متعادلسازی، هاضم هوازی لجن و تانکهای ذخیره لجن کاربرد دارند .
هواده های سطحی دور کند
هواده های سطحی مکانیکی با ایجاد حرکت در فاضلاب پیرامون خویش ، باعث سهولت در انحلال هوا در آن می شوند. هواده های دور پایین جهت چرخاندن روتور از گیربکس کاهنده استفاده می کنند. این هواده ها به دلیل سرعت کم از عمر طولانی برخوردارند.

بعضی ویژگیهای هواده های موجان عبارتند از:

سهولت در نصب و اجرا
سهولت در نگهداری
پایین بودن هزینه نصب کامل
نصب سریع و آسان
بازده بالا در انتقال اکسیژن
قابل بکارگیری در مورد فاضلاب های خورنده
ایده آل جهت تصفیه فاضلاب

هواده های دورکند موجان در قسمت های مختلف تصفیه خانه ها از قبیل، لاگونها و تانکهای هوادهی کاربرد دارند...

هوا دهی دور کند

مطالب دیگر اخبار و مقالات محیط زیستی
آلودگی آب شرب و اهمیت تصفیه آبفاضلابفناوری نانوآب شیرین کن roکلر زنی آب آشامیدنی

دفتر کرج: چهارراه طالقانی- طالقانی جنوبی جنب سینما سپنتا پلاک 5 طبقه دوم .

تلفن: 32719530 (026)       همراه: 09124637566       کدپستی: 3133946114       فکس: 32776169(026)