شرکت مهندسی ایمن آب زیست
طراح و مجری سیستم های تصفیه آب و تصفیه فاضلاب
02632719530

هدف این مقاله تعیین حدود مواد رادیواکتیو درآب برای دسترسی به آب آشامیدنی سالم است، بدون توجه به این که مواد رادیواکتیو به طور طبیعی در آب وجود داشته اند یا به وسیله انسان به آب وارد شده اند. مقادیر راهنمای مواد رادیواکتیو در آب آشامیدنی در چاپ اول راهنما بر اساس خطرهای روبه رویی با منابع رادیواکتیو و اثر آن بر سلامتی پیش‌نهاد شده است. چاپ دوم این راهنما ترکیبی است از پیش‌نهادهای سال 1990  ICRP . چاپ سوم، پیشرفت های اخیر را در برمی گیرد که شامل روبه‌رویی طولانی و ضرایب دوزها است.

   خطرهای رادیولوژیکی ممکن است از پرتوهای یونیزه تولید شده بوسیله بعضی از مواد رادیواکتیو (شیمیایی) در آب آشامیدنی ناشی شود. نقش آب آشامیدنی در بروز این خطرها بسیار ناچیز است و باید هم زمان با آب منابع دیگر نیز بررسی شوند.

   دست‌یابی به راهنمای کنترل خطرهای رادیو لوژیکی دو مرحله دارد:

   - غربال‌گری اولیه برای تعیین فعالیت آلفا و (یا) بتای ناخالص، که آیا غلظت بر حسب بکرل بر لیتر پایین تر از حدی است که نیاز به کار ویژه ای داشته باشد؟

   - بررسی غلظت های رادیونوکلیید های خاص و مقایسه آن ها با حدود راهنما درصورتی که غربال گری میزان بالاتری را نشان دهد.

   از آنجایی که روبه‌رویی با رادیونوکلییدها از راه مصرف گاز حل شده و تنفس رادون آزاد روی می دهد خطر ناشی از وجود رادون در آب آشامیدنی حاصل از منابع زیرزمینی در مقایسه با تنفس رادون کمتر است.  

   بیشترین روبه‌رویی وقتی است که تنفس در فضای بسته یا از منابع خاکی انجام می گیرد، یعنی زمانی که گاز بدون فیلتر شدن وارد محل زندگی می شود مخصوصا در زیرزمین ها. غربال گری و حدود راهنمای کاربرد روزانه در مورد منابع آب آشامیدنی موجود یا نو است و ربطی به منابعی که ناگهانی به دلیل آزاد شدن رادیونوکلییدها در محیط آلوده می شوند ندارد.

   راهنماهای موجود بر اساس یک حد دوز پیش نهادی (RDL) از دوز موثر معادل 1/0 میلی سیورت ناشی از مصرف یک سال آب آشامیدنی (با آلودگی احتمالی به رادیواکتیو) که 10/0 حدود استثنا توصیه شده به وسیله ICRP برای فراورده های اصلـی (آب آشامیـدنی و مـواد خوراکـی) در مورد روبه‌رویی طولانی و بیشتر مربوط به مصرف آب آشامیدنی است. ICRP ( (2000.

   RDL=0/1mSv هم چنین معادل 10%  دوز هر یک از افراد جمعیت،که هم ICRP (1991) و هم IACA (1996) توصیه کرده اند و WHO  و کمیته اروپایی WHO , FAO نیز پذیرفته اند. خطر روبه‌رویی با رادیونوکلییدها به میزان 1/0 میلی‌سیورت سالانه از راه آب آشامیدنی کم است، زیرا ضریب احتمالی تاثیر پرتو بر سلامتی شامل سرطان کشنده و غیرکشنده و اثرات ژنتیکی جدی بر روی همه جمعیت 2-10 * 3/7 بر سیورت است. با ضرب این ضریب در  RDL=0/1mSv سالانه ناشی از مصرف آب آشامیدنی میزان خطر اتفاقی ایجاد شده برای سلامتی در طول زندگی تقریبا 4-10 برآورد می‌شود که در مقایسه با خطرهای دیگر کمتر است. این خطر تخمینی بر اساس اطلاعات علمی فشرده که اطلاعات مربوط به روبه‌رویی با رادیونوکلییدها در جمعیت انسانی را در برمی‌گیرد کاملا قابل اطمینان است. با توجه به خطر سرطان زایی این مواد شیمیایی، کمترین حد خطر صفر است. 

   میزان روبه‌رویی با رادیواکتیو در تمام زمین متفاوت است اما میانگین در حدود 2/4mSv/year است که از بالاترین میزان محلی بدون افزایش خطر قابل ملاحظه در مطالعات جمعیتی 10 برابر بیشتر است، بنابراین 0/1mSv به عنوان حد پایه کم است.

   منابع و اثرات روبه‌رویی با پرتو بر سلامت

   تشعشعات محیطی از منابع طبیعی و ساخته دست انسان منشا می گیرند. مواد رادیواکتیو در محیط به طور طبیعی وجود دارند (مانند اورانیوم، توریم، پتاسیم 40) بیشترین بخش روبه‌رویی انسان با این مواد از منابع طبیعی است یعنی منابع خارجی تشعشع شامل تشعشعات کیهانی و خاکی و تنفس یا خوردن مواد رادیواکتیو (شکل 1-9).

 

   کمیته علمی اثرهای تشعشع اتمی سازمان ملل، برآورد کرده است که روبه‌رویی انسان با پرتو های ناشی از منابع طبیعی سالانه mSv 4/2 است. (جدول 1-9) بعضی منابع (مانند اورانیوم) را می توان در زمان معدن کاری تغلیظ کرد.

   در روبه‌رویی انسان با پرتوها منابع محلی مختلفی وجود دارد که به فاکتورهایی مانند ارتفاع از سطح دریا، تعداد گونه‌های رادیونوکلییدها در خاک (خشکی)، ترکیبات رادیونوکلییدها در هوا- خوراکی ها و آب آشامیدنی و مقدار پرتوی که از راه تنفس یا خوردن وارد بدن می شود، بستگی دارد. مناطق خاصی در دنیا وجود دارد مانند قسمت هایی از ایالت کرالا در هند و پوکوس دل کالداس پلاتو در برزیل که میزان تشعشع ها نسبتا بالاست. میزان روبه‌رویی مردم در این مناطق تقریبا ده برابر بیشتر از میانگین (mSv 4/2) است. (جدول 1-9) تا کنون هیچ اثر زیان بار سلامتی در ارتباط با این میزان بالای روبه‌رویی گزارش نشده است.

 

   بعضـی ترکیبات رادیو اکتیو ممکن است در محیط آزاد شوند و از راه فعالیت های انسانی به آب اشامیدنی وارد شوند. (مثلا در اثر کابرد رادیواکتیو در صنایع و داروسازی) سرانه دوز موثر ناشی از تشخیص های پزشکی در سال 2000،  mSv/year 4/0 بوده است. (بسته به میزان مراقبت های بهداشتی بین  mSv/year1-04/0)

   در دنیا مشارکت اندکی در زمینه آزمایش سلاح ها و تولیدات هسته ای وجود دارد. سهم سالانه هر نفر در جهان از آزمایش‌های هسته ای  mSv 005/0 از چرنوبیل mSv 002/0 و از تولیدات هسته ای mSv 002/0 برآورد شده است.

   روبه‌رویی با پرتوها از راه آب آشامیدنی

   مواد رادیواکتیو در آب آشامیدنی ازموارد زیر منشا می گیرد:

   _ وجود انواع رادیواکتیو به طور طبیعی (مانند رادیونوکلیدهای حاصل از واپاشی توریم و اورانیوم در منابع آب آشامیدنی) به خصوص رادیوم  228/226 و بعضی رادیواکتیوهای دیگر؛

   _ پروسه های تکنولوژی درگیربا مواد رادیواکتیو (مانند معدن کاری و پروسه تولید بارور کننده های فسفات یا شن های معدنی)؛

   _ رادیونوکلییدهای دفع شده از چرخه سوخت های هسته ای؛

   _ رادیونوکلییدهای کارخانه ای (تولید وکاربرد در شکل باز Unsealed) که ممکن است در نتیجه دفع قانونی وارد منابع آب شوند، به خصوص در صورت کاربرد های نا‌درست صنعتی و دارویی و دفع مواد رادیواکتیو. این قبیل رویدادها با موارد اضطراری متفاوت است و خارج از محدوده این راهنما هستند؛

   _ رها سازی رادیونوکلییدها در محیط (در منابع آب) در گذشته.

 

   روبه‌رویی با رادیونوکلییدها از راه آب آشامیدنی بسیارکم و بیشتر ناشی از واپاشی طبیعی اورانیوم وتوریم است. رادیونوکلییدهای حاصل از چرخه سوخت هسته ای و داروسازی و دیگر کاربردهای مواد رادیواکتیو ممکن است به منابع آب آشامیدنی وارد شوند. اثرهای این منابع معمولا با کنترل منظم منابع محدود می شود. در مواردی که این منابع باعث آلودگی آب آشامیدنی می شوند باید با کنترل منظم اقدامات اصلاحی انجام گیرد.

   اثرات پرتوها بر سلامتی از راه آب آشامیدنی

   از مطالعات بر روی انسان و حیوان شواهدی به دست آمده که نشان می دهد روبه رویی با پرتو در دوزهای کم تا متوسط ممکن است باعث افزایش موارد سرطان در دراز مدت می شود. مطالعات بر روی حیوانات به خصوص نشان می‌دهد که نرخ ناهنجاری های ژنتیکی در اثر روبه رویی افزایش می یابد.

   در صورتی که غلظت رادیونوکلییدها در آب آشامیدنی کمتر از حدود راهنما باشد، مصرف آن هیچ اثر زیان باری برسلامتی نخواهد داشت. (دوز موثر معادل کمتر از mSv/year  1/0)

   اثرات مزمن پرتوها بر سلامتی شامل کاهش سلول های خون و در موارد بسیار جدی تر مرگ ، در روبه‌رویی همه یا قسمتی از بدن با دوز های بسیاربالا اتفاق می افتد.

   حد پایین رادیونوکلییدها یی که به طور معمول در منابع آب آشامیدنی یافت می شوند، اثر مزمن قابل توجهی بر سلامتی ندارند.

   واحدهای دوز پرتو و رادیواکتیو

   واحد SI برای رادیواکتیو بکرل است. یک واحد بکرل برابر است با یک واپاشی در ثانیه. حدود راهنمای آب آشامیدنی بر حسب فعالیت رادیونوکلیید در لیتر، غلظت فعالیت (Bq/Li) نامیده می شود. دوز تشعشع ناشی از خوردن رادیونوکلیید به عوامل شیمیایی و بیولژیکی بستگی دارد. این عوامل عبارت است از قسمتی از مواد که از طریق روده جذب می شود، اندام یا بافتی که رادیونوکلیید رو جابه جا می کند و زمانی که رادیو نوکلیید پیش از جذب در آن بافت یا اندام می ماند. همچنین ماهیت پرتوهای واپاشی شده و حساسیت اندام یا بافت آسیب دیده نیز باید در نظر گرفته شود.

   دوز جذب شده به مقدار انرژی ذخیره شده در ماده به وسیله پرتو بر می گردد. واحد SI  برای دوز جذبی، گری  (Gy) است که یک گری برابر است با یک ژول بر کیلوگرم.  Gy=1 J/Kg1

   دوز معادل عبارت است از دوز جذبی به دست آمده و یک فاکتور مربوط به نوع خاص تابش، بسته به ظرفیت یونیزاسیون و وزن مخصوص.

   دوز موثر پرتو دریافت شده به وسیله یک فرد، به بیان ساده عبارت است از مقدارمعادل دوز دریافت شده به وسیله اندام‌ها و بافت های مختلف بدن انسان. اندام ها و بافت هابه پرتوها حساسیت های متفاوتی نشان می دهند. واحد SI برای دوز موثر و دوز معادل Sv است، Sv =1 Kg/year1

   در صورتی که رادیونوکلیید یک بار خورده شود به دلیل ادامه جذب رادیو نوکلیید از طریق روبه‌رویی داخلی دوز موثر عبارت است از سنجش کل دوز موثر دریافتی در طول زندگی (70 سال)

   کلمه دوز بسته به موقعیت هم به معنی دوز جذبی (Gy) و هم دوز موثر (Sv) به کارمی رود. برای پایش هدف، دوزها از روی میزان فعالیت رادیونوکلیید در یک ماده مشخص تعیین می شوند. در مورد آب، میزان فعالیت بر حسب بکرل بر لیتر داده می شود. این مقدار می تواند به دوز موثر سالانه  mSv/year مربوط شود. با استفاده از ضریب دوز (mSv/Bq) و متوسط مصرف سالانه آب (Li/year) دوز موثر ناشی از خوردن یک رادیو ایزوتوپ در یک فرم شیمیایی معین را با استفاده از ضریب دوز می توان تعیین کرد. اطلاعات مربوط به ضریب دوزهای وابسته به سن برای دریافت (خوردن) رادیونوکلییدها به وسیله ICRP و IAEA منتشر شده است. جدول 2-9 نشان دهنده ضریب دوز رادیونوکلییدهایی است که به طور طبیعی یا به وسیله انسان ایجاد می شوند و در هر حال ممکن است به منابع آب آشامیدنی وارد شوند.

   حدود راهنمای رادیونوکلییدها در آب آشامیدنی

   حدود راهنمای رادیونوکلییدها در آب آشامیدنی که در جدول 3-9 آمده است برای رادیونوکلییدهایی است که از منابع طبیعی نشات گرفته اند یا در نتیجه فعالیت هایی که در حال انجام است یا درگذشته انجام شده است به محیط وارد می‌شوند. این راهنما رادیونوکلییدهای آزاد شده به دلیل حوادث هسته ای رخ داده در یک سال پیش را هم در بر می گیرد. این مقادیر با  RDL=0/1mSv/yearاز هر رادیونوکلییدموجود در لیست که غلظت آن در آب آشامیدنی مصرفی در طول سال بیش از این مقدار نباشد، معادل است.

   خطرمرتبط احتمالی در ابتدای این مقاله آورده شده است. گرچه در یک سال اول بعد از رویداد، حدود ژنریک برای مواد خوراکی براساس IAEA 1996 و سایر انتشارات IAEA و WHO می باشد.

   حدود راهنما برای رادیونوکلییدها در آب آَشامیدنی از معادله زیر محاسبه می شود:

GL=IDC/(hing.q)

 

   GL: حدود راهنمای رادیونوکلییدها در آب آشامیدنی   Bq/Li

   IDC: معیار دوز فردی، در این جا mSv/year  1/0

   hing: ضریب دوز جذب بزرگسالان (ingestion dose)

   q: مقدار مصرف سالانه آب آشامیدنی با فرض Li/year  730

   ضرایب بالاتر دوز وابسته به سن محاسبه شده برای کودکان (با در نظرگرفتن نرخ متابولیک بالاتر یا جذب بیشتر) به دلیل مصرف حجم کمتر آب آشامیدنی در کودکان و نوزادان منجر به تغییر قابل توجهی در دوزها نمی شود.

   علاوه بر آن دوز مرجع موثر mSv/year  1/0 ناشی از مصرف یک سال مصرف آب آشامیدنی بدون در نظر گرفتن سن پیش نهاد شده است.

   پایش و ارزیابی رادیونوکلیید های محلول

   غربالگری منابع آب

   مراحل تعیین گونه های اختصاصی رادیونوکلییدها و تعیین غلظت آن‌ها نیازمند آنالیزهای پیچیده و پرهزینه است که توصیه نمی شود، زیرا غلظت رادیو نوکلییدها بسیارکم است. بهترین راه، کاربرد مراحل غربال گری است یعنی تعیین همه رادیونوکلییدهای موجود در شکل آلفا و بتا در ابتدا و بدون توجه به ماهیت رادیونوکلییدهای خاص.

   حدود غربال گری (پوشش) بدون نیاز به هیچ کار اضافه ای، Bq/L 5/0 برای آلفای ناخالص و Bq/L 1 برای بتای ناخالص است. حـد غربـال گـری فعالیـت بتـای ناخالص منتشرشده در دومین چاپ راهنما، در بدترین حالت (222Radium-) به دوز  RDL=0/1mSv/year نزدیک است. حد غربال گری فعالیت آلفای ناخالص Bq/L 5/0 به جای حد پیشین Bq/L 1/0 است زیرا این مقدار به RDL نزدیک تر است.

   استراتژی ارزیابی آب آشامیدنی

   اگر هر یک از حدود غربال گری (پوشش) افزایش یابد، باید رادیونوکلیید خاص مشخص شود و میزان فعالیت اختصاصی آن اندازه گیری شود. سپس دوز موثر برای هر رادیونوکلیید برآورد شود و مجموع این دوزها تعیین گردد. در صورتی که فرمول زیر مناسب باشد نیازبه انجام هیچ کاردیگری نیست :

   Ci: میزان غلظت فعالیت رادیونوکلئید.

   GLi: میزان راهنمای (جدول 3-9) رادیونوکلئید i، که در صورت دریافت Li/year  2 در مدت یک سال، میزان دوز موثر mSv/year  1/0 خواهد بود.

   در صورتی که غلظت اندازه گیری شده برای یک نمونه خاص در یک دوره یک ساله بالاتر از حد RDL باشد، می توان RDL را افزایش داد. چنین نمونه ای بیانگر این نیست که آب مورد نظر برای آشامیدن نامناسب است اما نشان می دهد که نظارت بیشتر و نمونه برداری های بیشتری لازم است. ابتدا فعالیت بتای ناخالص و آلفای ناخالص اندازه گیری می شود، در صورتی که سنجش های متوالی میزانی بیش ازمقادیرتوصیه شده را (به ترتیب Bq/L 5/0 و Bq/L 1) نشان دهد آنالیز رادیونوکلیید انجام می گیرد.

   کاربرد این پیش‌نهادها در شکل 9.2 خلاصه شده است.

   سنجش بتای ناخالص تحت تاثیر پتاسیم 40 است، یک عنصر ساطع کننده بتا که به طور طبیعی در یک نسبت ثابت به پتاسیم پایدار تبدیل می شود. پتاسیم یکی از عناصر ضروری بدن انسان است و عمدتا از راه مواد خوراکی جذب می شود. این عنصر در بدن تجمع پیدا نمی کند اما مستقل از میزان جذب در یک سطح ثابت باقی می ماند. بنابراین میزان پتاسیم 40 باید در فعالیت بتا جداگانه محاسبه شده و از میزان کل کم شود. فعالیت ویژه پتاسیم 40، Bq/g 7/30 است. همه‌ی تشعشع پتاسیم40 به شکل فعالیت بتا نیست. فعالیت بتای پتاسیم40،  Bq/g 6/27 کل پتاسیم است و فاکتوری است که باید در محاسبه فعالیت بتای پتاسیم40 در نظر گرفته شود.

   سنجش های اصلاحی

   اگر RDL به میزان mSv/year 1/0  در مجموع افزایش یابد، گزینه های در دسترس برای کاهش دوز باید امتحان شود. وقتی سنجش های اصلاحی در نظر باشد، هر استراتژی باید ابتدا برای رسیدن به سود خالص توجیه شود سپس با توجه به پیش نهادهای) ICRP 1991-1989) و به منظور تولید حداکثر سود خالص باید بهینه سازی گردد.

   رادون در هوا و آب

   بیشترین سهم روبه‌رویی طبیعی با پرتوها مربوط به رادون است. رادون، یک گاز رادیواکتیو (جدول و شکل 1-9) ناشی از واپاشی رادیوم موجود در صخره ها به عنوان قسمتی از زنجیره رادیونوکلیید اورانیوم است. کلمه رادون عموما به رادون 222 گفته می شود رادون در همه جای کره زمین وجود دارد به خصوص در هوای بالای خشکی و در ساختمان ها.

   صخره های زیرزمینی دارای رادیوم طبیعی پیوسته رادون را به درون آبی (آب زیرزمینی) که با آن در تماسند آزاد می‌کنند. رادون به راحتی از سطح آب آزاد می شود. غلظت رادون در آب های زیرزمینی به طور بالقوه خیلی بیشتر از آب‌های سطحی است. میانگین غلظت رادون در منابع آب عمومی که از آب های سطحی تامین می شوندکمتر از Bq/L 4/0 و در منابعی که از آب های زیرزمینی تامین می شوند در حدود Bq/L 20 است. گرچه غلظت رادون در برخی از این چاه ها بیش از 400 برابر میانگین و در به ندرت بیش از 10 کیلوبکرل بر لیتراست.

   در ارزیابی جذب رادون از راه آشامیدن مهم این است که تکنولوژی پروسه آب طوری طراحی شود که رادون قبل از مصرف حذف شود. (پروسه حذف رادون باید پیش ازمصرف در نظر گرفته شود) علاوه بر آن استفاده از منابع آب زیرزمینی دارای رادون که رادون آنها حذف نشده است باعث افزایش سطح رادون در هوای داخل ساختمان ها شده، در نتیجه دوز دریافتی از راه تنفس افزایش یافته است، که مخصوصا بستگی به نوع مصرف خانگی و ساختمان دارد زیرا بیشتر رادون موجود در هوای ساختمان از طریق پایه های ساختمان که بیش از آب با زمین در تماسند، وارد می شود.   

   مقدار و روش جذب آب، مصارف خانگی آب و ساختمان خانه ها در دنیا بسیار تغییر کرده است.) NSCEAR 2000( بر اسـاس گـزارش UN NAS متوسـط دوز رادون را در آب آشامیـدنی کمتر از mSv/year  025/0 از راه تنـفـس و mSv/year  002/0  از راه خوردن در مقایسه با تنفس mSv/year  1/1 رادون و واپاشی آن در هوا گزارش کرده است.

   خطر

   یک گزارش نشان می دهد که 12% مرگ ناشی از سرطان در آمریکا به دلیل وجود رادون در هوای داخل ساختمان بوده است. رادون 222 و واپاشی آن (از بین 160000 مرگ سالانه ناشی از سرطان ریه) که عمدتا نتیجه مصرف تنباکواست، رادون عامل19000مورد (22000-15000) شناخته شده است. (US NR1999)

   (1999) UN NAS خطر ناشی از روبه‌رویی با رادون از راه آب آشامیدنی را تقریبا 100 بار کوچکتر گزارش می کند. (یعنی 183 مورد در سال)

   علاوه بر آن از 19000 مرگ ناشی از سرطان ریه به دلیل وجود رادون در هوای درون ساختمان ها، تقریبا 160 مورد ناشی از تنفس رادونی است که از آب آشامیدنی مصرفی خانه به هوا وارد می شود. در مقایسه، حدود 700 مورد مرگ ناشی ازسرطان ریه درسال به روبه‌رویی با حد طبیعی رادون در هوای آزاد بستگی دارد.

   US NAS همچنین می گوید که خطر سرطان معده از راه آب آشامیدنی دارای رادون محلول، بسیار کم است با احتمال حدود 20 مورد سالانه در مقایسه با 13000 مورد مرگ ناشی از سرطان معده به دلایل دیگر در آمریکا.

   اصول راهنمای رادون در منابع آب آشامیدنی

   اگر غلظت رادون در منابع آب آشامیدنی مصرفی مردم از Bq/L 100 بیشتر شود، این منابع باید کنترل شوند. هر منبع جدید آب آشامیدنی با منشا آب زیرزمینی قبل از استفاده باید آزمایش شود. اگر غلظت رادون بیش از Bq/L 100 باشد، با تصفیه منبع آب باید میزان رادون را به کمتر از این مقدار رساند. اگر به میزان قابل توجهی مواد تولید کننده رادون پیرامون منبع آب وجود دارد بهتر است که این منابع به صورت دوره ای مثلا هر 5 سال یک بار آزمایش شوند.

   نمونه برداری، آزمایش و گزارش

   اندازه گیری میزان فعالیت آلفا و بتای ناخالص

   برای آزمایش آلفا و بتای ناخالص (رادون) در آب آشامیدنی بهترین روش این است که حجم مشخصی از نمونه را خشک کنیم و غلظت باقی مانده را اندازه گیری کنیم. از آنجایی که اشعه آلفا به راحتی درون لایه نازک مواد جامد نفوذ می کند، دقت و حساسیت روش تعیین آلفا در نمونه های دارای TDS بالا کاهش می یابد.

   در صورت امکان باید از روش های استاندارد برای تعیین میزان فعالیت این پرتوها استفاده کرد. در جدول 9.4 سه مرحله آزمایش آورده است.

   در تعیین فعالیت بتای ناخالص با استفاده از روش تبخیر، پتاسیم 40 تداخل می‌کند، بنابراین اگر میزان بتای ناخالص افزایش یابد باید میزان پتاسیم کل نیز اندازه گیری شود.

   روش co-precipitation (APHA 1998) از تداخل پتاسیم 40 جلوگیری می کند، بنابراین به تعیین پتاسیم کل نیازی نیست. این روش برای ارزیابی نمونه های آب دارای فراورده های شکافت هسته ای (مانند سزیم 147)، کاربردی نیستند. گرچه در شرایط طبیعی، غلظت این فرآورده ها در منابع آب آشامیدنی بسیار محدود است.

   اندازه گیری رادون

    از آنجایی که در زمان جابه‌جایی آب، رادون به راحتی آزاد می شود تعین غلظت رادون 222 در آب آشامیدنی مشکل اسـت. جابه جایـی آب از یـک مخـزن به مخزن دیگر رادون محلول را آزاد می کند. به دلیل کاربـرد گسترده روش (PYLON 1993-2003)  PYLON  تعیین رادون در آب آشامیدنی با استفاده از واحد گاززدایی و اتاق های آشکارساز انجام می گیرد. میزان رادون در آب هایی که در یک جا ثابت نگه داشته شوند کاهش می یابد. جوشاندن آب رادون را از بین می برد.

   نمونه برداری

   قبل از طراحی و ساخت منابع آب آشامیدنی برای تعیین کیفیت رادیولوژیکی منابع و ارزیابی تغییرات فصلی غلظت رادیو‌نوکلیید، منابع زیرزمینی جدید باید حداقل یک بار آزمایش شوند. این آزمایش ها رادون و ... را در بر می گیرد. اولین سنجش ها، محدوده نرمال را تعیین می کند، نمونه برداری های بعدی هر پنج سال یک بار انجام می گیرند.گرچه اگر منابع بالقوه آلودگی رادیونوکلییدی در نزدیکی وجود داشته باشد (مانند معدن کاری یا راکتور های هسته ای) نمونه برداری باید پی‌در‌پی انجام گیرد. تعداد نمونه برداری ها از آب آشامیدنی زیرزمینی یا سطحی که اهمیت زیادی ندارند،کمتر است.

   میزان رادون در منابع آب زیرزمینی همیشه ثابت است. بنابراین پایش پی درپی این منابع لازم نیست. دانش زمین شناسی مناطق می‌تواند در تعیین این که یک منبع غلظت قابل توجهی از رادون دارد یا نه کمک کند. در شرایطی که معدن کاری در نزدیکی منابع وجود دارد، پایش های بیشتری نیاز است.

   راهنمای ارزیابی کیفیت آب، تکنیک ها وبرنامه های نمونه برداری و ذخیره و جابه جایی نمونه ها در استاندارد استرالیا و نیوزیلند آورده شده است.     

                                                                                      رادیولوژیکی آب      

 

   گزارش نتایج

 

   گزارش آزمایش ها برای هر نمونه باید اطلاعات زیر را در برداشته باشد:

   دیتا یا کد تعیین نمونه

   تاریخ و ساعت نمونه برداری

   تعیین روش آزمایش استاندارد به کاربرده شده یا خلاصه ای از روش ها غیر استاندارد به کاررفته

   تعیین رادیونوکلیید (ها) یا نوع و کل رادیونواکتیویته تعیین شده

   غلظت پایه اندازه گیری شده یا میزان فعالیت محاسبه شده با استفاده از بلانک مناسب برای هر رادیو نوکلیید

   برآورد میزان خطای محاسبه و خطای کل پروژه

   حداقل غلظت قابل تشخیص برای هر رادیونوکلیید یا پارامتر آزمایش شده است

   خطای کل پروژه باید تداخل همه پارامترها را در روش آزمایش در بر گیرد مانند خطای سیستمیک، خطای آماری و ...

(پکیج تصفیه فاضلاب می تواند اب سالم را دوباره به چرخه حیات جهت ابیاری کشاورزی و فضای سبز فراهم کند)

                            .                                                       

 

مطالب دیگر اخبار و مقالات محیط زیستی
آلودگی آب شرب و اهمیت تصفیه آبفاضلابفناوری نانوآب شیرین کن roکلر زنی آب آشامیدنی

دفتر کرج: چهارراه طالقانی- طالقانی جنوبی جنب سینما سپنتا پلاک 5 طبقه دوم .

تلفن: 32719530 (026)       همراه: 09124637566       کدپستی: 3133946114       فکس: 32776169(026)