شرکت مهندسی ایمن آب زیست
طراح و مجری سیستم های تصفیه آب و تصفیه فاضلاب
02632719530


در این روش تصفیه، اساس عمل، فعال نمودن باکتری های هوازی می باشد. در حضور اکسیژن کافی دیگر باکتری های بی هوازی رشد و تکثیر نیافته و به جای آنها باکتری های هوازی فعال می شوند و با تغذیه از مواد آلی موجود در فاضلاب و تجزیه آن، بار آلودگی را به مقدار قابل توجهی (بیش از 90 درصد) کاهش می دهند.

  تصفیه خانه های هوازی                                                      تصفیه خانه های هوازی

روش پیشنهادی جهت تصفیه فاضلاب های بهداشتی به روش هوازی، متد لجن فعال با هواده گستره Activated sludge-Extended Aeration)) می باشد. در این روش تزریق اکسیژن به مخلوط لجن فعال برگشتی و فاضلاب خام ورودی در بخش هوادهی جهت انجام واکنشهای بیو شیمیایی توسط هواده های عمقی (بلوئر-Blower) صورت می گیرد.


پس از جدا سازی لجن هایی تولیدی از مخلوط هوادهی شده در قسمت ته نشینی پساب خروجی توسط محلول کلر ضد عفونی می گردد، در نتیجه قابلیت مصرف در کشاورزی و یا دفع در آبهای سطحی و زیر زمینی را خواهد داشت. یک تصفیه خانه با روش فوق را می توان با حوضچه های بتنی و یا به صورت پکیج فلزی پیش ساخته طراحی و اجرا نمود. در پکیج های فلزی کلیه سطوح داخلی و خارجی توسط دو لایه رنگ اپوکسی پوشیده شده می گردند .

 

 طراحی تصفیه خانه : 
با توجه به مبانی مورد نیز طراحی مانند دبی فاضلاب روزانه ، جریان متوسط ساعتی ، ضریب پیک، جریان پیک ساعتی، غلظت BOD 5 فاضلاب تصفیه خانه مورد نظر طراحی می گردد .

 

بخشهای مختلف سیستم تصفیه خانه عبارتند از :
 

 • آشغال گیر / SCREEN
 • مخزن متعادلساز و ایستگاه پمپاژ / QUALIZATION TANK & PUMP STATION
 • مخزن هوادهی / AERATION TANK
 • واحد ته نشینی / SETTLING
 • پمپاژ لجن فعال / ACTIVATED SLUGEP.S
 • واحد ضد عفونی پساب / DISNFECTION UNIT
 • مخزن نگهداری و هاضم لجن / DIGESTER & HOLDING TANK
 • تابلوی توزیع قدرت / POWER & CONTROL PANNEL
 • اتاق کنترل /CONTROL ROOM

 

مقدمه : 
سیستم لجن فعال به روش هوادهی گسترده ( activated sludge _ extended aeration ) با استفاده از بلوئر های هوادهی می باشد . فاضلاب مورد نظر در صورت راهبری صحیح سیستم مورد تصفیه قرار گرفته و مقدار آلودگی آن به حد استاندارهای محیط زیست می رسد.

 

مشخصات عمومی سیستم تصفیه:

 1. وضعیت اجرایی سیستم تصفیه نسبت به یکدیگر: اجزای سیستم به ترتیبی نسبت به یکدیگر قرار گرفته اند که ارتباط آنها بوسیله لوله و کانال برقرار می گردد.
 2. شرایط هیدرولیکی: مخازن سیستم تصفیه به گونه ای قرار گرفته که جریان فاضلاب بین آنها تحت تاثیر نیروی ثقلی انجام می گیرد بدین ترتیب که بعد از مرحله پمپاژ تا آخرین مرحله سیال تحت قوانین ظروف مرتبطه و با انتهای حدود 15_ 20 cm انجام می گیرد .

 

روش تصفیه:

همان گونه که در مقدمه نیز عنوان شد فرایند تصفیه انتخابی ، به کار گیری روش هوازی و لجن فعال می باشد . فاضلاب های استحصالی در شبکه جمع آوری پس از عبور از آشغالگیر ها وارد مخزن متعادلساز و ایستگاه پمپاژ اولیه می گردد . فاضلاب متعادل شده توسط پمپ های پیش بینی شده در این واحد به حوضچه هوادهی منتقل می گردد . همانطور که میدانیم در روش های تصفیه بیولوژیکی حذف آلوده کننده ها بوسیله فعالیت های بیولوژیکی انجام می گردد تصفیه بیولوژیکی مواد آلی قابل تجزیه به روش بیولوژیکی مانند مواد محلول کلوئیدی را حذف می نماید . به طور اساسی این مواد یا به گاز تبدیل می شوند که به محیط فرار می کنند و یا به توده های سلولی بیولوژیکی تبدیل می گردند که به وسیله ته نشین سازی حذف می شوند . تصفیه بیولوژیکی همچنین جهت حذف نیتروژن در فاضلاب به کار می رود .

 

هوادهی: 
اساس کار تصفیه به روش بیولوژیکی ، لخته سازی و حذف جامدات کلوئیدی رسوب ناپذیر و تثبیت اجرام آلی به وسیله میکرو ارگانیسم های گوناگونی که مواد آلی محلول و کلوئیدی گازهای گوناگون و توده هایی که عمدتاً باکتری ها هستند ، می باشند . جرم ویژه میکرو ارگانیسم ها جهت تبدیل سلولی کمی بیشتر از جرم ویژه آب می باشند . لذا این اجرام می توانند توسط نیروی ثقلی ته نشین گردند و از فاضلاب جدا شوند . توجه به این نکته ضروریست تا زمانی که توده های تولیه شده از اجرام آلی فاضلاب جدا نشوند ، عمل تصفیه تکمیل نشده است چرا که این توده های سلولی از مواد آلی می باشند و در خروجی بعنوان ( BOD5 ) اندازه گیری می گردند .


اجرام آلی موجود در فاضلاب در مخزن هوادهی با باکتری های هوازی که بطور معلق وجود دارند در تماس قرار می گیرند. محیط هوازی مخزن هوادهی با استفاده از هواده های عمقی یا هواده های مکانیکی ـ سطحی ایجاد می شوند که علاوه بر این عملکرد ، اختلاط فاضلاب را نیز ایجاد می کند . بعد از گذشت زمان مشخصی مخلوط سلولهای جدید و قدیمی به داخل تانک ته نشینی جایی که سلولها از پساب تصفیه شده جدا می گردند هدایت می شود . یک بخش از سلولهای ته نشین شده جهت بدست آوردن غلظت مناسب و دلخواه ارگانیزمها در مخزن هوادهی به این راکتور باز گردانده می شوند و بخش دیگر آن از سیستم خارج می شوند .


در طبیعت نقش اساسی باکتری ها ، تجزیه اجرام آلی تولید شده به وسیله موجودات زنده می باشد در روش لجن فعال باکتری ها مهمترین میکروارگانیزم هایی هستند که نقش تجزیه اجرام آلی موجود در فاضلاب را ایفا می کنند. درمخزن هوادهی ، یک بخش از مواد آلی بوسیله باکتری های هوازی یا باکتری های اختیاری برای بدست آوردن انرژی جهت انتشار سنتز باقیمانده اجرام الی به سلولهای جدید استفاده می گردد فقط بخش کمی از این مواد به ترکیبات یا انرژی کم مانند سولفات ، نیترات و دی اکسید کربن اکسید می شوند و مابقی به جرمهای سلولی سنتز می شوند . 
اگر چه این مطلب که باکتری ها هر چه سریعتر مواد آلی را تجزیه می کنند بسیار مهم می باشد ، تشکیل لخته های مناسب که نیاز اولیه جداسازی موثر اجرام بیولوژیکی در واحد ته نشینی می باشد نیز بسیار حائز اهمیت است . این مطب مشاهده شده است که اگر زمان متوسط اقامت سلولی سلولها در سیستم افزایش داده شود ، خصوصیات ته نشینی لخته های بیولوژیکی افزایش می یابد چرا که با افزایش عمر توده سلولی ، بار سطحی آن کاهش می یابد و میکرو ارگانیزمها شروع به تولید پلیمر های سلولی اضافی می نمایند به طوری که لایه های شبیه به قبلی را به روی آنها ایجاد می کنند. حضور این پلیمر ها و لجن تشکیل لخته هایی که می توانند به آسانی در اثر ته نشینی ثقلی ( Gravity settliy ) حذف گردند را افزایش می دهد .

 

ته نشینی: 
ته نشینی ، عبارت از جدا سازی ذرات معلق از آب می باشد که از آب سنگین تر می باشد . از این واحد بطور وسیعی در تصفیه فاضلاب استفاده می شود. از ته نشینی جهت جذف دانه ، حذف اجرام ویژه در مخزن ته نشینی اولیه حذف لخته های بیولوژیکی در مخازن ته نشینی لجن فعال و خذف لخته های شیمیایی زمانی که لخته سازی شیمیایی صورت می گیرد ، استفاده می شود . از این واحد همچنین برای تغلیظ جامدات در تغلیظ کننده های لجن استفاده می شود .


در اکثر موارد ، هدف اولیه از این واحد تولید خروجی صاف می باشد . ولی تولید لجنی که به آسانی منتقل شود و قابل تصفیه باشد مورد نیاز است . عملکرد مخازن ته نشینی لجن فعال از پساب تصفیه شده می باشد لخته های تشکیل شده در کف مخزن ایجاد توده های لجنی را می کنند که از لحاظ ضخامت متفاوت می باشد . در صورتی که ظرفیت پمپهای برگشت لجن یا سایز آنها مناسب نباشد ممکن است توده لجن در شرایط جریان پیک و کل عمق مخزن را اشغال نماید و از سرریزها به بیرون منتقل می شود .

  

ضد عفونی: 
پس از ته نشین شدن فاضلاب در مخزن ته نشینی ثانویه و پیش از وارد نمودن آن به منابع طبیعی آب باید میکروارگانیزم ها ی بیماریزا از قبیل باکتری ها ، ویروس ها ، کیسه های آمیبی موجود در آن از بین رود ضد عفونی فاضلاب با استفاده از مواد شیمیایی، عوامل فیزیکی، وسایل مکانیکی و تابش اشعه انجام می پذیرد . در حال حاظر ، متداول ترین روش ضد عفونی فاضلاب اضافه کردن کلر به فاضلاب می باشد . در این روش ابتدا محلول هیپوکلریت در یک پکیج تهیه و آماده می گردد و سپس توسط یک دستگاه پمپ تزریق مربوطه به پساب تصفیه شده در داخل یک حوضچه تماس فاضلاب با کلر اضافه می گردد .

 

نگهداری و هضم لجن اضافی : 
لجن مازاد فرآیند بیولوژیکی لجن فعال توسط واحد پمپاژ لجن برگشتی به این مخزن منتقل می گردد تا با یک زمان توقف طولانی لجن مذکور هضم وتغلیظ می گردد این لجن در دوره های هرچند ماه یک دفعه تخلیه و به بیرون شهر منتقل می شود .

خلاصه: فرآیند هوازی مذکور روش لجن فعال با هوادهی گسترده عمقی برمبنای هضم هوازی فاضلاب می باشد . بدین منظور به مخلوط لجن فعال برگشتی و فاضلاب ورودی در بخش هوادهی بطور مداوم هواده می شود و لجن فعال حاصل از واکنش های بیوشیمیایی در بخش ته نشینی رسوب خواهد کرد . پساب خروجی از سرریز ته نشینی جهت عملیات ضد عفونی وارد قسمت کلرزنی می شود بدین ترتیب پساب خروجی از این واحد قابل دفع در آبهای زیر زمینی خواهد بود .

مطالب دیگر اخبار و مقالات محیط زیستی
آلودگی آب شرب و اهمیت تصفیه آبفاضلابفناوری نانوآب شیرین کن roکلر زنی آب آشامیدنی

دفتر کرج: چهارراه طالقانی- طالقانی جنوبی جنب سینما سپنتا پلاک 5 طبقه دوم .

تلفن: 32719530 (026)       همراه: 09124637566       کدپستی: 3133946114       فکس: 32776169(026)